لوگوی سفید راشنو
لوگوی سفید راشنو

الزام به تنظیم سند رسمی

فروش مال مشاع

افراز و تقسیم املاک مشاع

الزام به فک رهن

الزام به تحویل ملک

توقیف ملک

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

تخریب

تصرف عدوانی

دعاوی مربوط به سرقفلی

فروش مال غیر

تجویز انتقال منافع

تنفیذ مبایعه نامه

مطالبه اجرت المثل