لوگوی سفید راشنو
لوگوی سفید راشنو
دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

دعاوی قضایی به 2 بخش حقوقی و کیفری تقسیم میشودم. دعاوی حقوقی از جمله مطالبات وجه ، ثمن معاملات ، وجه چک و سفته ، تخلفات و الزامات قراردادی و درخواست ضرر و زیان برمبنای تخلفات قراردادی و یا مسئولیت مدنی اجرت المثل ایام تصرف فسخ و ابطال انواع عقدها و قراردادهای اجاره و تخلیه و دعاوی ارث وصیت ، مهرموم ترکه و غیره را شامل می شود که در دادگاه های عمومی حقوقی به آنها رسیدگی می شود.

هرگاه منشا یک دعوا قرارداد باشد مثل قرارداد بیع و اجاره هبه رهن قرض و غیره و در پی این قراردادها اختلاف یا تخلفاتی صورت بگیرد منتج به شروع یک دعوای حقوقی می شود مثل تخلیه فسخ قرارداد استرداد ثمن مطالبه ثمن اجرت المثل ایام تصرف ، الزام به انجام تعهد و وجه قراردادی ، درخواست ضرر و زیان ناشی از تخلف در قرارداد و غیره.

و اگر منشاء یک اختلاف و دعوا تقصیر و اهمال فرد باشد به عبارتی اخذ خسارت و ضرر و زیان بر مبنای مسئولیت مدنی حادث می شود مانند جبران ضرر زیان ناشی از جرم ، تقصیر ، اهمال و تصادفات را شامل میشود.

از دیگر خدمات موسسه حقوقی راشنو دعاوی کیفری ، دعاوی خانواده ، دعاوی ملکی  میتوانید مشاهده و استفاده نمائید.

از جمله قسم دیگر دعاوی حقوقی ، دعاوی برمبنای وقایع حقوقی می باشد دعاویی که در پی حادثه و واقعه ای که به طور طبیعی حادث می شود از جمله فوت اشخاص که دعاوی امثال وصیت و ارث و تقسیم ترکه و انحصار وراثت را در پی خواهد داشت و یا تصادفاتی که بدون تقصیر فرد حادث می شود که دعاوی بیمه و غیره را در برمی گیرد.

مطالبه ثمن معامله

مطالبه وجه چک

مطالبه وجه سفته

اعلام فسخ قرارداد

تخلفات قرارداد

درخواست ضرر و زیان قراردادی

درخواست فسخ اجاره

تخلیه

اجرت المثل ایام تصرف

الزام به انجام تعهد

درخواست اعلام تنفیذ وصیت نامه

حصر وراثت

مهر و موم ترکه

تقسیم ترکه

دعاوی مربوط به تعهدات بیمه گذار

مطالبه دیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه سهم الشرکه

مطالبه خسارت دادرسی

وقف